PROJEKT:

KLUB AKTIV

Klub Aktiv Udruga Tjelesnih Invalida Grada Siska

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u suradnji s partnerskom Udrugom osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, uz financijsku podršku Ministarstva za domografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provode program „Klubovi korisnika-Klub Aktiv“.

Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije, povećanje socijalnog uključivanja i veća kvaliteta života osoba s invaliditetom. Specifični ciljevi programa su osiguranje dostupnosti organizirane usluge koja pridonosi socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju osoba s invaliditetom u aktivnostima zajednice. Uspostavljanje mehanizma koordinacije i suradnje između relevantnih institucija u svrhu rješavanja problema s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom.

Aktivnosti Klubova korisnika –Klub Aktiv

• Grupe za učenje: razvoj vještina izražavanja, aktivnog slušanja i govora, iskazivanje osjećaja osobe s invaliditetom stječu nova znanja i vještine, uključuju se u aktivnosti lokalne zajednice, proširuju socijalnu mrežu, poboljšavaju kvalitetu komunikacije. Uključivanjem u grupe suzbijaju se rizici socijalne isključenosti osoba s invaliditetom.
• Grupe za kvalitetno provođenje slobodnog vremena: učenje novih vještina, razmjena znanja među korisnicima Klubova, razvijanje ideja i kreativnog izražavanja i stvaralaštva. Efikasno provedeno vrijeme u udruzi, razvijanje osjećaja korisnosti, uključenosti i doprinosa zajednici.
• Grupe za podršku: Podizanje razine samopoštovanja. Kroz učenje vještina samozastupanja OSI ostvaruju pravo sudjelovanja u donošenju važnih odluka vezanih za kvalitetu njihovog života. Kroz samoodređenje OSI uče o samima sebi, odgovornost za vlastite izbore i preuzimanje kontrole nad vlastitim životom.

U sklopu programa održana su tri tematska predavanja:

• Prava i olakšice za osobe s invaliditetom
• Treća životna dob – Zlatna dob
• Kako vidimo sami sebe

Nositelj programa:

• Hrvatski savez udruge cerebralne i dječje paralize Zagreb

Partneri:

• Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Sisaka
• Centar za socijalnu skrb Sisak

Suradnici:

• Volonterski centar Sisak
• Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska.

Projekt: Klub Aktiv Utigs

Projekt: Klub aktiv

Opći cilj programa je prevencija institucionalizacije, povećanje socijalnog uključivanja i veća kvaliteta života osoba s invaliditetom. Specifični ciljevi programa su osiguranje dostupnosti organizirane usluge koja

opširnije »