PROJEKT:

OSOBNA ASISTENCIJA ZA KVALITETNIJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM

Lenta Logotip

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.02.2.2.09.0095

Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska

Projektni partner: Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska

Trajanje provedbe projekta: 30 mjeseci, 12/2018-06/2021

Ukupna vrijednost projekta: 1.413.688,75 kuna

Iznos EU potpore: 100%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Cilj projekta: omogućiti socijalno uključivanje i povećati kvalitetu života osoba s invaliditetom s utvrđenom potrebom za uslugom osobne asistencije u Sisačko-moslavačkoj županiji

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – logo, web stranica

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatski zavod za zapošljavanje – logo, web stranica

Za više informacija: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

O POZIVU ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II”, UP.02.2.2.09.

Ovaj Poziv provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se kroz tri skupine formirane sukladno specifičnim ciljevima i ciljnim skupinama Poziva:

1. Pružanje usluge osobne asistencije ciljnoj Skupini 1 – odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije;

2. Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika ciljnoj Skupini 2 – odrasle gluhe/gluhoslijepe osobe;

3. Pružanje usluge videćeg pratitelja ciljnoj Skupini 3 – odrasle slijepe osobe.

Prihvatljivi prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Više informacija o natječaju dostupno na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za- osobe-s-invaliditetom-faza-ii/

 

CILJNE SKUPINE PROJEKTA

Korisnici usluge osobne asistencije:

– odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije

Potencijalni se novi korisnici, kako bi ishodili Uvjerenje koje je preduvjet za uključivanje u projekt, mogu javiti u Udrugu koja kao nositelj projekta prikuplja potrebnu dokumentaciju te istu šalje na odobravanje od strane Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku.

Osobni asistenti:

– zapošljavaju se temeljem Ugovora o radu za polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada po korisniku

Osoba koja se zapošljava kao osobni asistent mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu i završen tečaj za njegovatelja ili osobnog asistenta

– ne smije biti član obitelji korisnika osim u iznimnim slučajevima (izoliranost terena na kojem živi korisnik, specifične zdravstvene situacije korisnika zbog koje je potrebna usluga za koju je osposobljen upravo član obitelji koji se predlaže za asistenta i sl.) za što je potrebno ishoditi odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

OPIS PROJEKTA:

Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, prijavitelj projekta, u fokusu svog djelovanja ima pomoć i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Kroz dugogodišnji rad i stečeno iskustvo u području pružanja usluge osobne asistencije, imali smo prilike vidjeti koliko ta usluga može olakšati i oplemeniti život korisnika i samih osobnih asistenata. Osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu nailaze na probleme u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te značajno ovise o pomoći svoje okoline. Te prepreke ih sprječavaju da postanu ravnopravni članovi društva i upravo je to središnji problem kojim se ovaj projekt bavi. Pružanje usluge osobne asistencije kroz aktivnosti predloženog projekta način je na koji se savršeno pristupa rješavanju ovog problema. Naime, to je usluga koja omogućuje korisniku da sama odlučuje o sadržaju i načinu obavljanja svakodnevnih aktivnosti te stvara uvjete da osobe s invaliditetom imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u zajednici i životu kao i osobe bez invaliditeta, bez opterećujuće ovisnosti o članovima svoje obitelji i prijatelja. Osobni asistent dat će podršku u obavljanju aktivnosti i zadaća poput osobne brige (higijena, pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet, pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenu, priprema obroka i sl.), pomoć pri sitnim kućanskim poslovima, pomoć pri nabavi namirnica, potrepština, pomoć prema fizičkim potrebama (pomoć pri telefoniranju, transfer krevet – kolica i sl.), obavljanje administrativnih poslova (odlazak liječniku, odlazak u banku, odlazak u poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije i sl.), pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije i pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima radi kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom bit će osigurano kroz zapošljavanje 10 osobnih asistenata, koji će pružati uslugu osobne asistencije za 10 osoba s invaliditetom u trajanju od 24 mjeseca po pojedinom korisniku. Pružena usluga će korisnicima omogućiti lakšu svakodnevicu i neovisan život, čime se se postići socijalno uključivanje i povećana kvaliteta njihovih života.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Ova aktivnost okosnica je cijelog projekta i planirana je na način da se kroz zapošljavanje 10 osobnih asistenata osigura pružanje usluge osobne asistencije za 10 osoba s invaliditetom u maksimalnom trajanju od 24 mjeseca.

Pružena usluga korisnicima znači pomoć u svakodnevnim zadaćama i neovisnost, a samim time omogućuje socijalno uključivanje i povećava kvalitetu njihovih života.

Komplementarna podaktivnost koordinacije korisnika i osobnih asistenata koja se provodi paralelno ima za cilj povećati kvalitetu pružene usluge te usklađenost potreba i dinamike rada.

V Promidžba i vidljivost

Kontinuirano tijekom provedbe projekta provode se aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti, ciljeva i ostvarenih rezultata uz osiguravanje vidljivosti EU financiranja.

PM Upravljanje projektom i administracija

Cilj provedbe aktivnosti je osigurati učinkovitu provedbu projekta i ostvarenje planiranih rezultata u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalom primjenjivom legislativom.

Naslovna ZavrŠna Konferencija

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Povodom završetka projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom“, kodni broj: UP.02.2.2.09.0095, Udruga  osoba  s  invaliditetom  distrofije,  cerebralne  i dječje  paralize  i  osoba 

opširnije »