Uti Promo Materijali

Aktivnosti projekta – PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Projekt “Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom” koncipiran je na način da uključuje provedbu sljedećih aktivnosti:

  1. PRUŽANJE USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
  2.  PROMIDŽBA I VIDLJIVOST
  3. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

U sklopu provedbe aktivnosti  Promidžba i vidljivosti kontinuirano se  provode aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti, ciljeva i ostvarenih rezultata uz osiguravanje vidljivosti EU financiranja.

Promotivni materijali i aktivnosti projekta obuhvaćaju:

  • Izradu i diseminaciju promotivnih materijala
  • Izradu i održavanje web stranice projekta
  • Izradu videa o projektu sa svrhom informiranja javnosti o projektu i samoj usluzi osobne asistencije te senzibiliziranja javnosti o socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom.
  • Održavanje Završne konferencije projekta na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Lenta Logotip